Huur­der-medehuur­der

Sommige gebeurtenissen, zoals samenwonen, scheiden, overlijden of verhuizen, veranderen niet alleen uw leven. Ze hebben ook gevolgen voor uw woonsituatie. In die gevallen is het dan ook belangrijk goed na te kijken wat u voor uw woning moet regelen.

Hieronder vindt u per mogelijkheid wat uw woonsituatie én het wijzigen ervan voor u betekent.

U bent huurder als u (alleen of samen met uw partner) de huurovereenkomst heeft ondertekend.
Bent u getrouwd met de huurder of heeft u een geregistreerd partnerschap met de huurder? Dan
bent u ook huurder, zelfs al staat uw naam niet op de huurovereenkomst. Beide partners hebben
dezelfde rechten én plichten. Bij huuropzegging moet u beiden ondertekenen.

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Van harte gefeliciteerd! Voor onze administratie is het belangrijk dat u dit aan ons meldt. Wij zullen dan uw gegevens in ons systeem aanpassen. Wij hebben hiervoor de legitimatie nodig van de partner die nog niet bij ons ingeschreven is.
Ook vragen we u om een recent uittreksel van het geboorteregister (BRP), waarop uw adres staat en de tekst dat u een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent aangegaan. De partner wordt nu geregistreerd als medehuurder. Een nieuw huurcontract is niet noodzakelijk, maar als u dat wenst is dat wel mogelijk. De kosten voor het maken van een huurovereenkomst zijn € 52,50.

Als één van de officiële huurders vertrekt, zet de overblijvende huurder de huurovereenkomst voort. U kunt dan in de woning blijven wonen en heeft geen huisvestingsvergunning op eigen naam nodig. U moet ons wel op de hoogte te brengen van de wijziging in uw situatie.

Als één van de officiële huurders vertrekt, zet de overblijvende huurder de huurovereenkomst voort.
U kunt dan in de woning blijven wonen en heeft geen huisvestingsvergunning op eigen naam nodig.
U moet ons wel op de hoogte brengen van de wijziging in uw situatie.

In het geval van scheiding bepaalt de rechter aan wie de woning wordt toegewezen. Aan de hand van de uitspraak van de rechter passen wij de tenaamstelling van het huurcontract aan en vervallen de huurrechten van één van de huurders.

Woont u samen, maar bent u niet getrouwd of geregistreerd partner van elkaar én staat de
huurovereenkomst op één naam? Dan maakt de medebewoner geen aanspraak op de woning.
Het is mogelijk om medehuurderschap aan te vragen voor deze niet geregistreerd partner als u twee jaar samenwoont in het huis. Door het medehuurderschap krijgt de partner van de huurder ook de huurrechten. Om het medehuurderschap te kunnen krijgen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen.

De huurder en de geregistreerde partner kunnen een verzoek bij Rijnhart Wonen indienen. Om als medehuurder benoemd te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft tenminste gedurende twee jaren uw hoofdverblijf in de woning en u heeft met de huurder een duurzame, gemeenschappelijke huishouding. Dat betekent bijvoorbeeld dat u een gezamenlijke rekening heeft, toeslagpartners bent of samen bent verzekerd.
  • U vraagt het medehuurderschap niet aan met als doel op korte termijn huurder te worden van de woning. Wanneer u medehuurder wordt, dan bent u vanaf dat tijdstip naast de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Bent u medehuurder geworden, maar heeft u niet langer uw hoofdverblijf in de huurwoning, dan verliest u automatisch de status van medehuurder.

Een ouder-kindrelatie wordt niet gezien als een duurzame, gemeenschappelijke huishouding. Daarom kan een kind in principe niet de status van medehuurder krijgen.
Een uitzondering geldt voor kinderen die minimaal 45 jaar oud zijn en hun hele leven aaneengesloten in de woning van hun vader of moeder hebben gewoond. Het kind heeft ook de intentie om bij zijn vader of moeder te blijven wonen. In dat geval moet wel met een aantal documenten aangetoond worden dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u het medehuurderschap aanvragen, samen
met de huurder. Wij vragen u dan de volgende bijlagen mee te sturen:

  • Uittreksel uit het bevolkingsregister van de aanvrager waaruit blijkt vanaf wanneer u op het adres ingeschreven bent.
  • Kopie van legitimatiebewijs van huurder en aanvrager.
  • Het verzoek moet door beiden ondertekend zijn.
  • Documenten waaruit de duurzame gemeenschappelijke huishouding blijkt, zoals een gezamenlijke rekening, toeslagen of verzekeringen.
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst van het voorgaande jaar van de aanvrager.


Als Rijnhart Wonen het verzoek afwijst, dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om uw verzoek aan de kantonrechter voor te leggen.

Bij vertrek van de huurder zetten wij het huurcontract niet automatisch over naar de medehuurder. Als de medehuurder graag in het huis wil blijven wonen en het contract wil voortzetten, moet hij of zij binnen twee maanden na vertrek van de huurder een verzoek tot voortzetting bij Rijnhart Wonen indienen. Gebruikelijk is dat beide huurders samen een verzoek indienen, waarin ze vragen om van de medehuurder de huurder te maken.
Zolang de huurder de huur niet heeft opgezegd, blijft deze hoofdelijk aansprakelijk voor huurbetalingen en eventuele schade, ook als deze de woning al heeft verlaten.

Bij overlijden van de huurder zetten wij het huurcontract niet automatisch over naar de medebewoner. Als de medebewoner graag in het huis wil blijven wonen en dus het huurcontract wil voortzetten, dan moet de medebewoner een verzoek tot voortzetting bij Rijnhart Wonen indienen. Wij bekijken vervolgens of de woning passend is voor de medebewoner volgens de regels van de woonruimteverordening. Was u getrouwd, had u een geregistreerd partnerschap of was u al officieel medehuurder, dan kunt u het huis blijven huren.