Integriteit

Integriteitscode
Als Rijnhart Wonen staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is de reden om de spelregels, zoals die gelden bij het vervullen van die maatschappelijke functie, aan te scherpen en vast te leggen in een gedragscode. Dat is helder voor ons, maar ook voor de mensen, bedrijven en instanties waar we contacten mee onderhouden. Openheid, transparantie, integriteit: daar zijn we allemaal bij gebaat. Hier leest u onze integriteitscode.

Klokkenluidersregeling
Rijnhart Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie. Hiervoor is bij Rijnhart Wonen een Klokkenluidersregeling van toepassing.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Het Meldpunt is een initiatief van het ministerie van VROM. Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Daarbij valt te denken aan een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie of zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Iedereen kan, desgewenst anoniem, meldingen bij het Meldpunt doen: burgers, huurders, werknemers en interne toezichthouders, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen. De melder wordt geïnformeerd over de stand van zaken en resultaat van de behandeling van de melding. De VROM-inspectie beheert het Meldpunt en voert zonodig nader onderzoek uit op basis van de meldingen.

Het Meldpunt is tijdens kantoouren bereikbaar onder nummer 070 339 49 75 of via het e-mailadres meldpuntcorporaties@minvrom.nl.
Het postadres van het Meldpunt is:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid Toezicht Corporaties
t.a.v. Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Postbus 16191
IPC 525
2500 BD Den Haag

Het meldpunt is niet  bedoeld voor klachten die een huurder of belanghebbende gewoon bij de woningcorporatie kan melden of kan voorleggen aan de huurcommissie, zoals klachten over onderhoud of de hoogte van de huur.