Toezicht

Rijnhart Wonen onderschrijft de principes van de Governance code, die voor de woningcorporatiesector is opgesteld door een onafhankelijke commissie, in opdracht van de koepelorganisatie Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De Governance code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiele beheersing. De code gaat uit van het principe van pas toe of leg uit. Afwijkingen zijn mogelijk, maar moeten duidelijk worden gemotiveerd.

Bestuur en Intern toezicht
Rijnhart Wonen is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door Jan de Vries. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en de gang van zaken bij Rijnhart Wonen. Daarbij staat de RvC de bestuurder met raad ter zijde. Regelmatig is er overleg tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder. Om te komen tot duidelijke onderlinge afspraken wordt gewerkt volgens:

Verantwoording
Net als goed toezicht is ook het afleggen van verantwoording van essentieel belang. Dit doen wij op een open en transparante manier te doen. Dat kunt u lezen in:

Extern toezicht
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) beoordeelt het functioneren van alle corporaties. In een ‘oordeelsbrief’ gaat zij in op financiële kenmerken en de naleving van de wet- en regelgeving. De Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Visitatie
Onze volkshuisvestelijke en maatschappelijk prestaties worden één keer per 4 jaar gemeten door een onafhankelijk bureau. In 2010 is voor het eerst een visitatie gehouden door Ecorys. Rijnhart Wonen heeft zelf gevraagd om een vervroegde tweede visitatie. Om te zien of de al in 2010 waargenomen positieve ontwikkeling zich heeft doorgezet en te laten toetsen of de kritiekpunten vanuit de vorige visitatie voldoende zijn opgepakt. Deze tweede visitatie is begin 2012 uitgevoerd, opnieuw door Ecorys. In 2016 is de visitatie uitgevoerd door Raeflex. Voor de uitkomsten kunt u de volgende documenten raadplegen: